THAI ROSARY LOVERS

"คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ"

ความเป็นมา

        ปี ค.ศ. 1996 ในวโรกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ คริสตชนกลุ่มหนึ่งในประเทศเม็กชิโก ริเริ่มให้มีการรณรงค์สวด สายประคำพร้อมกัน เพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญนี้ โดยมีคริสตชนจาก 20 ประเทศ เข้าร่วมการรณรงค์ สำหรับในประเทศเม็กซิโกนั้น ได้จัดให้มีการสวด สายประคำพร้อมกันถึง 2,600 แห่ง และมีคริสตชนมากกว่า 3 ล้านคนเข้าร่วม จากนั้นเป็นต้นมา การรณรงค์นี้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในแต่ละปี ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2000 มีคริสตชนมากว่า 140 ประเทศ เข้าร่วม

        ปี ค.ศ. 2006 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมรณรงค์ตามคำเชิญของคณะผู้จัดการรณรงค์ ในโอกาสครบรอบ 10ปี ของการรณรงค์ และได้มอบหมายให้วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ความคิดหลักของการรณรงค์ คือ เชิญชวนให้คริสตชน คาทอลิกทั่วโลก มาสวดสายประคำพร้อมกันในวันหนึ่ง ที่กำหนดให้เป็นวัน สายประคำโลก หรือที่เรียกว่า “วันทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” (World-wide day of Rosary) ในช่วงแรก กำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 3 ของ เดือนตุลาคม ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็น “วันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม”

        นับแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้สนับสนุนให้จัด “วันทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” มาอย่างต่อเนื่องทุกปิ โดยสลับผลัดเปลี่ยนวัดที่เป็นเจ้าภาพ

คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ